به وبلاگ محمد رضا جاویدی خوش آمدید

این وبلاگ در خصوص ارائه اطلاعات علمی -فرهنگی و آموزشی در زمینه مدیریت اعم از بازار یابی بازرگانی کیفیت و....ارائه خدمات مینماید.

 
ساعت ۸:٥۱ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ٢٢ مهر ۱۳۸٩   کلمات کلیدی: مدیریت ،یادگیرنده
یادگیری سازمانی پارادایم جدید در مدیریت؟
چکیده
یادگیری سازمانی که از دهه 1990 مورد توجه بسیاری از مراکز آکادمیک ونیز صنعتی قرار گرفت، نتیجه دو عامل مهم است: ماهیت دنیای به سرعت در حال تغییری که در آن زندگی می کنیم و محیط رقابتی که شرکتها در آن فعالیت می کنند. این مقاله در جستجو و ارزیابی مبنایی عقلایی برای یاد گیری سازمانی و نیز گزاره های اصلی که آن را می‌سازند، است.
این مقاله نتیجه گیری می کند که گرچه ممکن است یادگیری سازمانی ،سهم مهمی در اداره سازمانها داشته باشد ،اما آیا اینکه این موضوع برای همه سازمانها و شرایط عملی هست یا خیر، مورد تردید است.

مقدمه
گرچه بحث بر سر اهمیت یادگیری سازمانی طی دهه اخیر توسعه یافته است،اما این موضوع مفهومی جدید نیست. ارگریس بیش از چهل سال است که در مورد آن مباحثی مطرح ساخته است. اما به هرحال شکی نیست که علاقه به مفهوم یادگیری سازمانی یا سازمان یادگیرنده به طور قابل ملاحظه ای از دهه19990 افزایش یافت. دو مؤلفه ای که واقعا به نظر می رسد باعث شده اند یادگیری سازمانی مورد توجه قرار گیرد عبارت‌اند از :
1) نرخ تغییرات
2) افزایش فشارهای رقابتی
که هر دو از جهانی شدن نشئت گرفته اند.

در توضیح یادگیری سازمانی باشل وپروبست(1997) معتقدند که:
یادگیری سازمانی پارادایم متفاوتی را ارائه می دهد که توسط آن سیستم ها تغییر می کنند و بنابراین به ما اجازه می دهد تا اقتصاد و جامعه را دوباره تعریف کنیم.

همچنانکه موقعیتها و ادراکات افراد نیز تغییر می یابند، قالبهای فکری موجود مناسبتها و وابستگیهای خود را از دست می دهند و قالبهای فکری جدیدی ظهور می کنند. اما این گفته که "یادگیری سازمانی قالب فکری جدیدی است که توسط آن سیستم‌ها تغییر می کنند"ادعایی تند وجسورانه است،گرچه امری است که به نظر می رسد در میان بیشتر نویسندگان صاحب نفوذ مشترک است.

چهار گزاره مشترک که مفهوم یادگیری سازمانی را پی ریزی می‌کنند عبارت‌اند از‌:
1) به منظور بقا،سازمان می بایستی حداقل بسرعت تغییرات محیطی بیاموزد. بدین معنی که توانایی یک سازمان برای تطبیق با تغییرات محیطی اش به توانایی سازمان در یادگیری اش بستگی دارد.

2) میزانی که یک سازمان نیاز داردتا از شکلهای سنتی یادگیری به سمت یادگیری سازمانی حرکت کند، به درجه بی ثباتی (تغییر)محیطش بستگی دارد.

3) در گذشته حفظ اتحاد و سازش با محیط سازمان،مسئولیت مدیران ارشد بود،اما امروزه محیط آن قدر سریع درحال تغییراست که این کار فرای توانایی تعدادکمی مدیران نخبه است که همراه با تغییرات ضروری خود را تغییر دهند.

4) تمامی نیروی کار نیازمند سهیم شدن در شناسایی نیاز به تغییرو اجرای آن هستند که این امر به نوبه خود مستلزم این است که آنهادر یادگیری نیز سهیم شوند؛ البته اگر سازمان می خواهد با محیط خود متحد وهمگام باشد .

این چهار گزاره برپایه عقاید طرفداران یادگیری سازمانی بنا می شوند وهدف اصلی این مقاله بررسی اعتبار این عقاید است. سپس به معرفی تردیدهایی که در تصمیم دادن این گزاره‌ها وجود دارد، می‌پردازد. این کار توسط بازنگری رابطه‌های بین یادگیری سازمانی و فرهنگ،تغییر و ساختار سازمانی انجام می شود. سرانجام ،مقاله با توجه به گزاره هایی که در بالا بیان شد چنین بحث می کند که گرچه یادگیری سازمانی می تواند یک مفهوم مهم باشد،اما قابل تردید است که آیا این مفهوم برای همه سازمانها و موقعیتها کاربردی وعملی است یا خیر.

یادگیری سازمانی : موافقتها و مخالفتها
واژه "یادگیری سازمانی" اغلب با واژه "سازمان یادگیرنده " به جای هم به کار می روند. تسانگ (1997)تفاوت آنها را بدین صورت بیان می کند:یادگیری سازمانی مفهومی است که برای انواع مشخصی از فعالیتها که درون سازمان اتفاق می افتد، به کار می رود؛ در حالی که سازمان یادگیرنده به نوع خاصی از سازمان اشاره داردکه یادگیری سازمانی را درون خود دارد. با این حال رابطه ساده ای بین این دو وجود دارد،یک سازمان یادگیرنده سازمانی است که در یادگیری بخوبی عمل می کند.

تفاوت مهمتر ،تفاوت بین این دو واژه در ارتباط با کسانی است که از آنها استفاده می کنند. آرگریس(1991) بیان می دارد:ما ادبیات مربوط به یادگیری سازمانی را به دو طبقه تقسیم می کنیم:
ادبیات تجویزی وعمل گرای سازمان یادگیرنده که اساسا توسط مشاوران و کارگزاران اشاعه و ترویج یافته است و ادبیات مکتب شکاکان یادگیری سازمانی که توسط دانشگآهیان ایجادشد.

تجویزیها، کارگزارانی هستند که اساسا علاقه‌مندند به سازمانها بگویند چه کاری باید انجام دهند و تحلیلگران افراد دانشگاهی هستند که اساسا علاقه‌مند به درک این موضوع هستند که سازمانها چگونه باید یادگیری را انجام دهند، به جای اینکه به آنها بگویند که چگونه باید یاد بگیرند.هرچند بین این دو گروه همپوشیهایی وجود دارد ،اما تفاوتهای اصلی در تفسیر آنها از واژه یادگیری سازمانی راههای ایجاد و منافع آن وجود دارد.

از زمان انقلاب صنعتی با ایجاد انقلابی در یادگیری سازمانی دو خصوصیت اصلی جمع آوری و حفظ دانش درون سازمانها به وجود آمده است:
اول تلاش برای دانش زدایی از کارکنان و دوم کسب دانش توسط مدیران. این پیشرفتهای دوگانه در قلب رویکرد کلاسیک برای اداره سازمانها قرار می گرفتند. نیروی پیش برنده نهفته در این دو مورد این بود که دانش، قدرت است و مشروعیت بخشیدن به قدرت وکنترل ،بایستی فقط در دست مدیران ارشد باشد.بسیاری از نویسندگان،بخصوص آرگریس معتقدند که این رویکرد سنتی به یادگیری،مانع بزرگی برای یادگیری سازمانی است.شکست این نوع نگرش به یادگیری ،مبنایی عقلایی برای یادگیری سازمانی است.امروزه بحث این است که محیط آن قدر سریع در حال تغییر است و دانشهای لازم آن قدر گسترده و متنوع هستند که سازمانها نمی‌توانند منتظر اقدامات مدیران ارشد باشند تا نیازهای درحال تغییر را شناسایی کنند.همچنین انتظار برای تشخیص نیاز به تغییر موجب از دست رفتن فرصتها می شود.در حقیقت،برخی معتقدند که تنها با اطمینان از اینکه میزان یادگیری مساوی یا بزرگتر از میزان تغییرات محیط است،سازمان می‌تواند از بقای خود مطمئن باشد.این نکته مبنای عقلایی برای گزاره اول را فراهم می سازد.این نکته حاوی تنها سرعت تغییر نیست، بلکه در بردارنده تداوم و اهمیت تغییر نیز هست. رابطه بین سرعت،تداوم واهمیت تغییرو نیاز به یادگیری، پایه گزاره دوم است. برا ی مثال،میزانی که یک سازمان نیاز دارد تا از شکلهای سنتی یادگیری رها شود، بستگی به سرعت و ماهیت تغییر در محیطش دارد.

نویس (1995) بیان می دارد که فرایند یادگیری بسیار پیچیده است و با پیشروی خطی به دست نمی آید. نیستروم و استارباک (1984) معتقدند که قبل از اینکه سازمانها و افراد بتوانند رفتار های جدید را برگزینند، بایستی ابتدا رفتارهای گذشته را که با آنها مانوس شده اند" به دست فراموشی سپارند " تا الگوهای از قبل ساخته شده را تغییر دهند.

فیول ولایلس (1985) معتقدند که یادگیری سازمانی به معنی فرایند بهبوداقدامات از طریق درک و دانش بهتر است. آگریس(1977)معتقد است که این مفهوم به معنی فرایند کشف و اصلاح خطاهاست .برخی نظریه پردازان، تغییر رفتاری را برای یادگیری ضروری می دانند و برخی دیگر روشهای جدید تفکر را عامل اصلی تلقی می کنند.برخی پردازش اطلاعات را به عنوان مکانیزمی که توسط آن یادگیری اتفاق می افتد، می دانند.در حالی که برخی دیگر یادگیری جمعی و ارزشهای مشترک ،مدلهای ذهنی و حافظه سازمانی را در اولویت قرار می دهند. گاروین (1993) ،به میزان زیادی به اینکه چه چیزی از یادگیری سازمانی جلوگیری به عمل می آورد همچون تاکید بر روشهای همیشگی انجام کارها،تاکید می کند.کار گاروین هماهنگ با کارباتسون (1972)،آرگریس وشون(1978)وبارگین(1995)بودکه یادگیری سه حلقه ای،دوحلقه ای وتک حلقه‌ای و پتانسیل آنها را برای بازدارندگی با ترویج تغییر، بیان کردند. ( شکل 1 - فایل ضمیمه )

به طور خلاصه ،یادگیری تک حلقه‌ای که پایین‌ترین سطح یادگیری و عامل مقاومت در برابر تغییرو یادگیریهای آتی است،فقط به افراد اجازه می دهد تا به تغییراتی که در محیط داخلی وخارجی اتفاق می افتد، پاسخ دهند که این پاسخ با کشف خطاها و اصلاح راهبردها،اما تنها در حیطه شرایط پذیرفته شده موجود در سازمان است. اما آرگریس وشون (1978)در حوزه یادگیری دو حلقه ای بین فرایند یادگیری و یادگیری پیشرفته تمایز قائل می شوند. سیستم‌های پیچیده (همچون مغز انسان) ظرفیت انعکاس و جستجوی زمینه های قبلی برای یادگیری یا شکست در یادگیری را دارند و می توانند در مورد متناسب بودن واکنشها (اقدامات)به جستجو بپردازند.این سیستم‌ها ممکن است، رویکردهای جایگزینی بر مبنای مفروضات جدید برای اصلاح خطاها ایجاد کنند. بنابراین سازمان را قادر می سازند تا به طور اثربخش با تغییر انطباق یابد و آن را مدیریت کند. گرچه این یادگیری به افرا د وسازمانها اجازه می دهد تا با محیط خود تطابق پیدا کنند،بارگین (1995) بیان می دارد که با یادگیری سه حلقه ای، یک سازمان ،حداقل به همان اندازه که خود را با محیطش تطبیق می دهد، می تواند آن را خلق کند. این امردر توانایی سازمان برای ایجاد شرایطی که در آن عمل می کند ویا روابطش با این شرایط منعکس می شود. بنابراین تنها در این سطح از یادگیری است که مفهوم سازمان یادگیرنده می تواند به طور کامل ظاهر شود، زیرا تنها در این سطح است که می توان تفسیرهای تجربیات موجود و تفسیرهای سنتی و فهم مدیریت افراد و کار سازمانها را به چالش کشانید .

ماهیت چالشهای پیش روی سازمانها طوری است که مسئولیت یادگیری و تغییر بایستی به عهده هر فردی در سازمان باشد ونه ،تنها تعدادی کمی از افرا د و این همان چیزی است که مبنایی عقلایی را برای گزاره چهارم فراهم می آورد.

گرچه سطح مستدلی از توافقها راجع به پایه های یادگیری سازمانی وجود دارد،اما توافقها در مورد اینکه یادگیری سازمانی چه هست و اینکه چگونه آن را باید به اجرا در آورد، بسیار کمتر است.از جمله افرادی که در این باره نظر داده اند، پیتر سنج (1990) است که پنج اصل بینش مشترک،تواناییهای شخصی،الگوهای ذهنی،یادگیری تیمی وپنجمین و مهمترین اصل توانایی تفکر سیستمی را در یادگیری سازمانی موثر می داند.هوبر (1991) یک رویکرد نظام‌مند و چهار مرحله ای برای یادگیری سازمانی ذکر می کند که شامل:
1) کسب دانش؛
2) توزیع اطلاعات؛
3) تفسیراطلاعات؛
4) حافظه سازمانی.

او این فرایند را فرایندی می‌داند که موجب دسترسی پذیری دانش می‌شود.پروبست و باشل (1997) معتقدند که حداقل 4 رویکرد مختلف وجود دارد که سازمانها آنها را برا ی ایجاد یادگیری در سازمان اتخاذ می کنند:
1) یادگیری توسط توسعه یک راهبرد؛
2) یادگیری توسط توسعه یک ساختار ؛
3) یادگیری توسط توسعه یک فرهنگ؛
4) یادگیری توسط توسعه منابع انسانی.

یادگیری سازمانی : تردیدها و نسبتها
به نظر می رسد، افزایش مناظرات در مورد یادگیری سازمانی بیشتر منجر به سردرگمی و ایجاد تردیدهایی شده است تا روشن سازی وتوافق.سه تردید مهم با توجه به سودمندی این مفهوم عبارتند از:
1) هیچ تعریف توافق شده ای از این مفهوم وجود ندارد و سردر گمی زیادی راجع به آن وجود دارد.

2) با وجود حجم انتشارات راجع به این موضوع ،امادر عمل، کمبود تحقیقات تجربی واقعی وجود دارد. تسانگ اشاره می‌کند یکی از دلایل اصلی این امر آن است که بسیاری از کسانی که در مورد یادگیری سازمانی می نویسند ،کارگزارانی هستند که به دنبال تجویز به جای توصیف‌اند. در این صورت بیشتر نوشته‌ها،پیشنهادها و نتایج در مورد یادگیری سازمانی بایستی با درجه ای از تردید وشک نگریسته شود.

3) مشکل عام گرایی وجود دارد .بسیاری از نویسندگان،مشکل انتقال نظریه‌ها و تجربیات حاصل از یک فرهنگ به فرهنگی دیگر را دارند.

طرفداران یادگیری سازمانی معتقدند که برای رقابتی ماندن یا حتی صرفا بقا،سازمانها بایستی دستورات خاص خود را به کار بندند؛ بخصوص در ارتباط با ساختار ،فرهنگ و مدیریت تغییر.

ساختار سازمانی
مورگان(1986) شش الگو اصلی از ساختار سازمانی ارائه کرد. دامنه این ساختارها از بوروکراسی خشک و سخت تا شبکه های ارگانیک کاملا منعطف است.هدف از اولین ساختار (بوروکراسی خشک و سخت) ایجاد ثبات است ،در حالی که هدف از آخرین ساختار ایجاد انعطاف و آسان سازی تغییر است . این طیف از الگوها یا ساختارهای سازمانی با کار نظریه پردازان اقتضایی بسیار مطابقت دارد که بیان داشتند عملکرد سازمانی به تطابق ساختار با ماهیت محیطی که درآن عمل می کند، بستگی دارد. پیشگامان این رویکرد برنز و استاکر بودند.آنها پنج نوع مختلف محیط را بر حسب سطح عدم قطعیت شناسایی کردند که دامنه آنها از محیط ثابت تا محیطی با حداقل قابلیت پیش بینی بود.آنها همچنین دو نوع ساختار را شناسایی کردند :مکانیک (که با بوروکراسی سخت و غیر قابل انعطاف مورگان ،مطابقت می کرد )و ارگانیک (که با شبکه ارگانیک مورگان مطابقت می کرد.) تحقیق آنها نشان داد که ساختارهای مکانیک در محیط های ثابت اثربخشتر بودند در حالی که ساختارهای ارگانیک با محیط های کمتر ثابت و کمتر قابل پیش بینی تناسب داشتند. ( شکل 2 - فایل ضمیمه )


فرهنگ سازمانی
هندی معتقد است که از میان انواع تقسیم بندیهای مختلف برای فرهنگ سازمانی می توان آنها را به 4 گونه اصلی تقسیم بندی کرد:
1) شخص
2) قدرت
3) نقش
4) وظیفه

او بیان می کند که از میان این چهار نوع ،بیشتر سازمانهای غربی، فرهنگ نقش محور یا وظیفه محور دارند.تفاوت این دو در این است که فرهنگهای نقش محور به فرایندها ،قوانین ورویه ها تاکید می‌کنند ،در حالی که فرهنگهای وظیفه گرا بیشتر،تاکید را بر نتایج می گذارند،به جای اینکه بر روشی که به آن دست یابند، تاکید کنند. مفهوم ضمنی این نکته این است که فرهنگهای خاص با ساختارهای خاص در ارتباط اند. فرهنگهای نقش محور برای سازمانهای یا ساختارهای بوروکراسی مناسب‌اند؛ در حالی که فرهنگهای وظیفه گرا بیشتر با ساختارهای شبکه ای متناسب‌اند.

بنابراین همانطور که شکل (1) نشان می دهد، برای فرهنگ، طیفی موازی از نقش محور تا وظیفه محور وجود دارد که مطابق با طیف ساختاری بوروکراتیک تا شبکه ای است.

تغییر سازمانی
یکی از مزایای اصلی یادگیری سازمانی این است که سازمانها را قادر می سازد تا تغییر را بموقع و به روشی اثر بخش اداره کنند. لوین(1947)پایه گذار تغییر برنامه‌ریزی شده بود که الگوی مشهور سه مرحله ای تغییر را مطرح ساخت. گرچه این الگو طی سالها توسعه وگسترش یافته است ،اما هنوز در قلب رویکرد برنامه‌ریزی شده تغییر قرار دارد.این رویکرد تحت انتقاد شدید گروههای مختلف قرار گرفت‌. انتقادهای اصلی عبارت بودند از:
- این تغییر، قدرت و سیاستهای سازمان را نادیده می گیرد.
- فقط برای تغییرات جزئی- تدریجی مناسب است .
- معتقد است که تغییر می تواند از قبل برنامه ریزی شود.
- فرض می کند سازمانها در محیطی ثابت عمل می کنند.

منتقدان این رویکرد ،در جستجوی جایگزینی برای آن، مجموعه رویکردهایی را تعریف کردند که به تغییر به عنوان وضعیتی غیر منتظره نگاه می کند. طرفداران این رویکرد نوپا معتقدند که تغییر سازمانی فرایندی پیوسته از آزمایش و تطابق است؛ با این هدف که تواناییهای سازمان را با نیازهای محیط پویا و غیر قطعی امروزی متناسب می سازد.جمع آوری اطلاعات‌، ارتباطات و یادگیری سازمانی عناصر اصلی این فرایند هستند.

با وجود تفاوتهای زیاد بین تغییر برنامه ریزی شده و تغییر ناگهانی به نظر می‌رسد که شاید اصلی ترین موضوعی که برای این دو تغییر مطرح است. محیط است:تغییر برنامه ریزی شده برای محیط‌های ثابت و تغییر ناگهانی مناسب برای محیط‌های بسرعت در حال تغییر و غیر مطمئن.

یادگیری سازمانی : محیط و انتخاب
سازمانهای یادگیرنده برطبق عقیده طرفداران آن بیشترین توانایی بقا و موفقیت در دنیای امروزی را دارند.اما همه سازمانها با چالشها و شرایط همانندی روبه‌رو نیستند.حتی اگر با چالشها و شرایط همانندی نیز روبه‌رو باشند الزاما نبایستی ترتیبات داخلی یکسانی برای مواجهه با چالشها ی خارجی و محیطی اتخاذ کنند. این بحث بسیار شبیه آن چیزی به نظر می رسد که بنیس(1960) در مقاله اش آنرا "مرگ بوروکراسی"نامیده است .هرچند سازمانهای بوروکراتیک هنوز ناپدید نشده اند اما این اصطلاح بسیار تکرا ر شده و می شود.برای بررسی بیشتر این موضع‌، به بحث قبلی در مورد نظریه اقتضایی باز‌می‌گردیم.

گرچه انتقادات زیادی از رویکرد اقتضایی بخصوص در مورد رویکردهای ماشینی و جیرگرایانه‌ای که برای طراحی سازمان کرده است،اما تعداد اندکی وجود دارند که تردید دارند، سازمانها یی که در محیطی پویا عمل می کنند، نیاز به انعطاف‌پذیری بیشتری دارند یا برعکس وقتی که در محیط های ثابت عمل می‌کنند، نیاز به ساختارهای بیشتر مکانیکی دارند.بنابراین عامل اصلی، ماهیت محیط است. طرفداران یادگیری سازمانی مدعی اند که یکی از مزایای یادگیری سازمانی توانایی سازمان در خلق و شکل دهی محیط خود است. تیس(1997) معتقد است، بیشتر فعالیتهای شرکتها متمایل بر تاثیرگذاری بر رقابت و درنتیجه محیط بازار است. مثالهای چنین حرکاتی ،سرمایه گذاری در ظرفیتها و امکانات،تحقیق وتوسعه و تبلیغات است.

اگر چنین باشد که سازمانها در طیفی از محیط‌ها که در طی زمان تغییر می‌کنند عمل کنند وبرخی سازمانها بتواند محیط شان را به نفع خود تغییر دهند، در این صورت به نظر می رسد برای عقلایی بودن و تعمیم پذیر بودن یادگیری سازمانی ، مفاهیمی ضمنی وجود داشته باشد،بدین معنی که یادگیری سازمانی در محیط های بی ثبات نسبت به محیط های ثابت قابلیت کاربرد بیشتری دارد.

به طور خلاصه این مقاله در جستجوی مفهوم سازمان یادگیرنده ،بخصوص تحقیق در مورد چهار گزاره مطرح شده در ابتدا، است.برخی با اولین گزاره مخالف اند، با این استدلال که بسیاری عوامل همچون شانس ،در بقای سازمان نقش بازی می کنند.اما فعلا در پی آن نیستیم که این بحث را مورد بررسی قرار دهیم و به چالش بکشانیم. د رحقیقت ،با این فرض که سازمانها منابع خود را از محیط شان می دارند ،پس اگر سازمان بخواهد خود را از محیط کنار بکشد ،این منابع سرانجام به اتمام می رسند و سازمان شکل همیشگی خود را از دست خواهد داد.

با توجه به گزاره دوم معتقدیم که نه همه سازمانها با سطح یکسانی از پیچیدگی محیطی مواجه هستند ونه همه سازمانها در مواجهه با آن ناتوان. چنانکه برنز(2000)،مورگان(1997) ودیگران معتقدند، توانایی نفوذ سازمانها در محیط شان برای ایجاد ثبات یا ایجاد بی ثبات بستگی به هدفشان دارد.این نگرش ،همچنین توسط تعدادی طرفداران یادگیری سازمانی نیز مطرح شده است.

براساس تردیدهای ما دررابطه با گزاره دوم ،ما اعتبار گزاره دوم و گزاره چهارم را نیز مورد بحث قرار دادیم.اگر آشفتگی محیطی اجتناب ناپذیر نیست ،پس یادگیری وتغییرسازمانی که در برگیرنده مشارکت کل نیروی کار باشد، نیز اجتناب ناپذیر نیست.

نتیجه گیری
در آخر چهار نکته نهایی وجود دارد که خواستار بیان آنها هستیم:
اول در صنایع با حرکت بسیار تند همچون IT، نیاز به سطح بالایی از یادگیری، حیاتی است. اما با وجود این واقعیت در صنایع با حرکت سریع، توانایی برخی شرکتها همچون مایکرو سافت برای ایجاد یک موقعیت غالب نسبت به دیگران‌، به آنها درجه ای از ثبات و قابلیت پیش بینی می دهد که اجازه کنترل ماهیت و سرعت تغییر را به دست می آورند .به علاوه همانطور که لارنس ولورش بیان (1967)کردند ،حتی در سازمانهای با بیشترین مزیت رقابتی ،هنوز فعالیتهایی -همچون ساخت،نگهداری،ایمنی و ارسال، وجود دارند که در آنها سرعت تغییر نسبتا کند و قابل پیش بینی است.

دوم، هنوز تعداد زیادی شرکتها ،صنایع و بخشهایی وجود دارند که تغییر در آنها هنوز نسبتا کند است .این سازمانها شامل بوروکراسی های دولتی مبتنی بر قانون که در ارتباط با خدماتی همچون مزایای رفاهی هستند ،کارخانه های شیمیایی وهسته ای که حتی تغییرات کوچک می توانند در آنها منجر به فاجعه شود، است.

سوم،بیشتر مفسران ،امروزه، به اهمیت فرهنگ سازمانی در شکل دهی رفتار افراد و سازمانها پی برده اند. آشکار است که یادگیری سازمانی، نیازمند فرهنگهای متفاوتی نسبت به آنچه که در سازمانهای سنتی وجود دارد، است. در مواجهه با انتخاب از بین تغییر فرهنگ (با همه تهدیدهایی که می‌تواند دربرابرقدرت مدیریتی قرار گیرد) یا نفوذ بر محیط ، مدیران سازمانها، اکثرا گزینه دوم را ترجیح خواهند داد.

منبع
BERNARD BURNES, CARY COOPER, PENNY WEST (2003), "ORGANIZATIONAL LEARNING: THE NEW MANAGEMENT PARADIGM?", JOURNAL OF MANAGEMENT DECISION, VOLUME41 ISSUE5.
تصاویر پیوست شده
  

 
خصوصی سازی با الگوی شرکتهای مادر تخصصی
ساعت ۱٢:٤٦ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۱٤ مهر ۱۳۸٩   کلمات کلیدی: خصوصی سازی

خصوصی سازی با الگوی شرکتهای مادر تخصصی
تقی پارسامهرچکیده
امروزه، اصلاحات اقتصادی از نوع خصوصی سازی در بسیاری از کشورها بویژه کشورهای درحال توسعه به عنوان یک رویکرد راهبردی محسوب می شود. لزوم تغییر نقش دولت، توانمندسازی بخش خصوصی، رقابت پذیری اقتصاد و تعامل با قواعد جهانی سازی و... سیاستگذاری‌های مبتنی بر آزادسازی اقتصاد و تقویت بخش خصوصی را ضرورت می بخشد.
اما توجه به این نکته لازم است که ازنظر تعامل استراتژی با ساختار، توفیق پیاده سازی استراتژی اصلاحات اقتصادی و خصوصی سازی بستگی تام به وضعیت و شرایط قابلیتهای اقتصادی و اجتماعی دارد. ساختار کلان کشور ازجمله بستر حقوقی نهادینه سازی احترام به مالکیت بخش خصوصی و رعایت حقوق قراردادها، مقابله با تعدی و تجاوز به حقوق بخش خصوصی، وجود منابع انسانی پویا و مدیران حرفه ای رقابت پذیر، فرهنگ متناسب با اصلاحات و خصوصی سازی، وجود معیارها و استانداردهای قیمت گذاری و ارزیابی داراییها، و بازار سرمایه پویا و... در کامیابی و یا شکست استراتژی خصوصی سازی نقش غیرقابل انکاری دارد. برهمین اساس برخی از رویکردهای خصوصی سازی، جهشی و باشتاب با وجود ایجاد شوروشوق فراوان در کوتاه مدت خاتمه می یابد. در برخی از کشورهای درحال توسعه به دلیل سیطره نگرش دولت گرا و استیلای دیرینه دولت بر اقتصاد، ساختار کلان و قابلیتهای داخلی با شرایط مطلوب فاصله زیادی دارد. بنابراین به دلیل نبود تعامل مناسب استراتژی با ساختار کلان داخلی، فرایند خصوصی سازی با چالشها و بحرانهای اقتصادی و اجتماعی از قبیل شورشهای اجتماعی و کارگری و... مواجه می شود.
بدین ترتیب به منظور اینکه خصوصی سازی دراین‌گونه کشورها منشا ثمرات چشمگیری از قبیل تحرک و پویایی اقتصاد، کارآمدی، توسعه سرمایه گذاری و اشتغال مولد و غیره شود و در بلندمدت شکوفایی اقتصادی کشور را تحقق بخشد، خصوصی سازی مرحله ای مطرح می شود که در قالب این طرح ابتدا مدیریت بنگاهها و شرکتها از دولت به شرکتهای مادر تخصصی (هولدینگ‌ها) واگذار می‌شود.
نظر به اهمیت موضوع، این مقاله مواردی ازجمله خاستگاه فلسفی شرکتهای مادر تخصصی، نقش آنها در اصلاحات اقتصادی و مقایسه اصلاحات جهشی با اصلاحات آرام و مستمر و آسیب شناسی شرکتهای مادر تخصصی را موردبحث قرار می گیرد و درنهایت با توجه به محدودیتها و مقدوریتهای کشورهای درحال توسعه پیشنهادهایی در راستای اصلاحات بنیادین مطرح می شود.

مقدمه
در کشور های در حال توسعه که قابلیتها و بسترها از قبیل بازار سرمایه‌، ساختارهای قانونی فعالیتهای بخش خصوصی و … به‌وجود نیامده است، اصلاحات و خصوصی سازی به چه نحو اجرا شود تا یک کشور در یک مسیر خردمندانه، پیوسته و آهسته به سمت بهسازی و بهبود وضعیت حرکت کند؟
این مقاله به بررسی نقش هولدینگ ها در اصلاحات و خصوصی سازی کشورهای در حال توسعه می پردازد.

کلیات
از نظر سیر تاریخی در سال 1833 اولین ادغام دو شرکت خارجی صورت گرفت که در جراید از آن با عنوان Parent Company (شرکت مادر و اصلی) یاد می‌شود .
سپس در اوایل قرن 19، شرکتهایی پیدا می‌شوند که می‌خواهند بین کسب و کارهایشان یا شرکتهای تابعه اتصال برقرار کنند. بنابراین اصطلاح علمی هولدینگ‌ها به معنی تکمیل زنجیره ارزش شرکتهای تابعه رایج می‌شود .
از نظر روند رشد هولدینگ‌ها در دهه 1980، ده هزار شرکت مادر برآورد می‌شود. در دهه 90 ،
سی و پنج هزار و در سال 2000 بیش از دویست هزار شرکت مادر وجود دارد .
هولدینگ‌ها از نظر نوع معمولاً چهار نوع هستند که عبارتند از هولدینگ‌هایی که از تجزیه یک شرکت بزرگ به وجود آمده‌اند‌، هولدینگ‌های محصولی ، هولدینگ‌های زنجیره تأمین و هولدینگ‌های مختلط .
در دنیا کشورهای آمریکا و انگلیس در استفاده از هولدینگ‌ها پیشگام هستند. در آمریکا قوانین زیادی راجع به هولدینگ‌های عمومی وجود دارد . امروزه اغلب کشورهای پیشرفته مانند آلمان ،
ژاپن ، کانادا ، کره جنوبی و مالزی از ساختار هولدینگ استفاده می‌کنند . در کشورهای در حال توسعه نیز از قبیل الجزایر ، مصر ، عربستان ، ترکیه و... شاهد رواج هولدینگ هستیم .
در کشور ما نیز بسیاری از شرکتهای بزرگ مانند شرکت نفت ، شرکت شیلات ، شرکت توانیر ، گروه سدید ، شرکت ثامن ، بنیاد مستضعفان ، شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی ( شستا ) ، شرکت سرمایه گذاری ملی ایران ( سما ) ، ایران خودرو ، سازمان اقتصادی کوثر و... از ساختار هولدینگ یا مشابه آن استفاده می‌کنند .
در فرهنگ بریتانیکا هولدینگ شرکتی تعریف شده است که دارای سهام ( با حق رأی ) در یک یا چند شرکت است و می‌تواند بر آنها اعمال کنترل کند. شرکت هولدینگ نوعاً اکثریت سهام تابعه را داراست، ولی گاهی با مالکیت اقلیت سهام نیز کنترل شرکت تابعه امکان پذیر است .
هولدینگ را می‌توان یک شرکت سرمایه گذاری ، مدیریتی و تخصصی تعریف کرد که دارنده بخش زیادی از سهام شرکت‌های تابعه است و بر آن شرکتها مدیریت دارد .
در تعریف دیگری می‌توان گفت که هولدینگ شرکتی است شامل پرتفولیویی از واحدهای مستقل که از مزایای سربار اندک اداره مرکزی ، سهولت جبران زیان واحدها‌، کاهش ریسک و عدم تمرکز برخوردار است‌.
با توجه به تحولات قالبهای ذهنی در تجارت ، افسانه آسیب ناپذیری شرکتهای بزرگ در محیط بسیار متغیر و پویای امروز درحال فروپاشی است . بر اساس این دیدگاه حتی بزرگی ، کشتی تایتانیک را نیز نتوانست از زوال و نابودی برهاند . در قالبهای تصوری «کوچک زیباست»، بزرگی و وسعت زیاد به صورت یکی از نقاط ضعف جدی، برای شرکتها به‌شمار می رود . حفظ تعادل پویا و پایدار سازمانها بر اساس اینگونه پارادایم‌ها در گروه تجهیز به ساز و کارهایی از قبیل خلاقیت و نوآوری ، سرعت ، تحویل بموقع و... است.
خاستگاه فلسفی طرح شرکتهای مادر تخصصی (هولدینگ) پی ریزی رویکرد و ارائه الگویی است که تحت آن مزایای ویژگیهای شرکتهای بزرگ از قبیل دسترسی به قابلیتهای گسترده ، به اشتراک گذاری منابع ، صرفه جویی در مقیاس ، شهرت و اعتبار و... به همراه ویژگیها و زیباییهای شرکتهای کوچک مانند خلاقیت‌، علاقه مالکانه ، سرعت و انعطاف پذیری و... به طور توام ایجاد شود. (مجله تدبیر، میزگرد «هولدینگ ها» 1383)
همچنین بهینه سازی تعادل بین کنترل پذیری و انعطاف پذیری ، تمرکز و عدم تمرکز از دیگر دلایل پیدایش فلسفه هولدینگ ها به شمار می رود که بر اساس آن، شرکتهای کوچک به اقیانوسها می‌پیوندند و هم افزایی ره آورد این پیوند است.

نقش شرکتهای مادر تخصصی در اصلاحات اقتصادی
کشورهای در حال توسعه از جمله اروپای شرقی ، روسیه ، جمهوری خلق چین و... در اصلاحات اقتصادی از نوع خصوصی سازی و بازار آزاد، تجارب ارزشمندی دارند.
شواهد عینی و غیر قابل انکاری در مورد ناکارآمدی اقتصاد بسته و سیستم سراسر متمرکز مدیریت دولتی وجود دارد که چرخش و رویکرد به بازار آزاد ، طراحی دولت کوچک و... را به عنوان یک الزام، اجتناب ناپذیر می‌نماید . از جمله دلایل و شواهد عینی و انکار ناپذیر که مختص یک کشور خاص نیست و به عنوان تجارب اقتصادی بشری خصوصی سازی و اصلاحات را تجویز کند ، می توان به پدیده جهانی سازی و کمرنگ شدن مرزهای اقتصادی و گسترش WTO و حرکت از جامعه صنعتی به جامعه اطلاعاتی ، تحول از تمرکز به عدم تمرکز و تحول از اتم (استعاره از تمرکز ) به شبکه ( استعاره از عدم تمرکز ) اشاره کرد.
در واکنش به پیامدهای غیر قابل انکار سیستم اقتصاد بسته و برنامه ریزی سراسر متمرکز دولتی بسیاری از کشورها، خصوصی‌سازی و انتقال مالکیت را به عنوان نسخه حل مشکلات و داروی شفابخش همه بیماریهای اقتصادی و به عنوان استراتژی تحول مورد توجه قرارداده‌اند.
اما توجه به این نکته شایان ذکر است که داروی شفابخش می بایست با تجویز طبیب حاذق به مقدار معین و در زمانهای مقتضی اعمال شود تا بهبودی حاصل شود. خصوصی سازی و اصلاحات اقتصادی با سرعت و یک شبه و بدون توجه به قابلیتهای جامعه با موانع جدی مواجه می‌شود .

تشدید بحرانهای مرحله گذار
در خلال اجرای استراتژی تحول از مالکیت دولتی به مالکیت خصوصی که به صورت جهشی و در کوتاه مدت انجام می شود، به دلیل آشنایی نداشتن مدیریت با چالشهای رقابتی اقتصاد بازار و بی تجربگی و حرفه ای نبودن مدیریت بحرانهای دوران گذر تشدید می شود . نبود قابلیتها و تحقق نیافتن پیش فرضهای خصوصی سازی به همراه بی‌تجربگی و حرفه ای نبودن مدیریت چالشهای درهم کوبنده ای فرا روی استراتژی خصوصی سازی به‌وجود می آورد. سرانجام اینکه ممکن است در برخی از کشورهای در حال توسعه با سابقه مدیریت دولتی و اقتصاد بسته بر اثر فشارها و بحرانهای دوران گذر مجددا رجعت به سیستم برنامه ریزی متمرکز دولتی و دولت بزرگ به‌وجود آید. آنچه در چرخه باطل قبض و بسط تحول از مدیریت دولتی به بازار آزاد و حرکت معکوس برگشت از بازار آزاد به مدیریت دولتی روی می دهد این است که در این دور باطل، منابع ارزشمند این کشورها به نابودی می گراید.
برای خروج و برون رفت از دور باطل قبض و بسط می بایست یک راه حل محافظه کارانه و آرام به سمت خصوصی سازی مد نظر قرار گیرد تا در خلال اجرای آن قابلیتها و بستر مناسب خصوصی سازی در جامعه به تدریج پی ریزی شود. بنابراین الگوی هولدینگ از دیدگاه حرکت از وضعیت موجود به وضعیت مطلوب یک شیوه آهسته و پیوسته به شمار می رود. این نگرش برخلاف اینکه به زمان نسبتا طولانی نیاز دارد، ولی خردمندانه و بنیادین اهداف اقتصاد بازار را تحقق می بخشد. با استفاده از‌ این الگو بین قابلیتها ، فضا و شرایط اجتماعی‌، اقتصادی و... جامعه با شرایط درونی بنگاهها به تدریج نوعی تعامل و یکپارچگی شکل می گیرد‌. در واقع چارچوب سیاسی ، اجتماعی ، اقتصادی... برای خصوصی سازی مهیا می‌شود .
با اجرای این راه حل محافظه کارانه در شرکتهای دولتی در گام اول، بین دولت و شرکتها فاصله قابل توجهی ایجاد می‌شود و بین مالکیت و مدیریت تفکیک به وجود می آید و مدیریت شرکتهای دولتی به هولدینگ‌ها واگذار می‌شود . با به کارگیری هولدینگ ها مزایا و منافع چشمگیری ایجاد می شود که می توان به کنترل وهدایت استراتژیک شرکتها و گروههای تخصصی تابعه ، ایجاد یکپارچگی فعالیتها و هم‌افزایی‌، افزایش میزان پاسخگویی گروههای تابعه به دلیل حفظ ماهیت حقوقی مستقل آنها ، افزایش سود دهی و شناخت شرکتهای زیان‌ده ، اصلاح و بازسازی ، ایجاد شرایط تمرکز زدایی، کاهش ریسک تجاری ، امکان صرفه جویی در بکارگیری منابع و... اشاره کرد.

قابلیتها و بسترها و توانمندی عوامل داخلی کشورها در توفیق و اثر بخشی استراتژی اصلاحات، نقش تعیین‌کننده‌ای دارد، چرا که اصلاحات و خصوصی سازی در خلا انجام نمی‌گیرد و پیش نیاز آن آمادگی فضا و قابلیتهای جامعه است.
هیچ رویکرد ، مدل ، شیوه و تکنیکی به طور مطلق مثبت و خالی از نقص و عیب و آسیب نیست. هر فلسفه و رویکردی علاوه بر ویژگیهای مثبت عوارض خاص خود را در طبیعت و ذات خود و همچنین در شرایط محیطی دارد . شناخت آسیبها و پاشنه آشیل هر رویکرد در اجرای آن و تحقق اهداف متصور نقش مهمی دارد و از تعمیمهای ناروا جلوگیری می کند.
یکی از آسیبهای بنیادین که به صورت علی موجب سایر عوارض می شود، عبارت است از نفوذ سیاسی . این آسیب در شرایطی که سیاست گذاری صحیح و یک مغز هوشمند استراتژیک در راس وجود نداشته باشد، در ساختار هولدینگ وارد می شود و رفته رفته تمام استراتژی‌ها‌، ساختار و روابط هولدینگ را تحت تاثیر قرار می‌دهد. وقتی که پدیده نفوذ سیاسی در هولدینگ‌ها شایع می شود عملا هولدینگ‌ها به ابزار بازی سیاسی تبدیل می شوند و شاید در تبانیها به کار گرفته شوند .
نفوذ سیاسی مانع اصلی و گلوگاه تحقق اهداف تمرکز زدایی محسوب می شود . این پدیده انتصاب مدیران غیرحرفه ای که فاقد صلاحیت و شایستگی‌ هستند را سبب می‌شود و به دلیل اینکه مدیران غیرحرفه ای و فاقد شایستگی در راستای افزایش کارایی زیرمجموعه ها و شرکتهای تابعه انگیزه لازم را ندارند، هولدینگ ها در دست‌یابی به اهداف خود توفیق نخواهند داشت .
از دیگر موارد قابل توجه این است که هولدینگ ها ممکن است در برخی تولیدات و فعالیتها انحصار ایجاد کنند که به اصل رقابت منصفانه آسیب وارد شود .
از جمله آسیب های هولدینگ ها مربوط به ساختار آنهاست. این نوع آسیب‌ها غالبا در کشورهای در حال توسعه از جمله ایران متداول است . بر اساس بررسیها به نظر می رسد باوجود اینکه در کشورهای توسعه یافته ساختارهای شرکتهای هولدینگ غالبا دارای ویژگیهای عدم تمرکز است، اما هولدینگ های ایرانی دارای ساختارهای سازمانی متمرکز ـ وظیفه ای هستند که ساختار متمرکز ـ وظیفه ای هولدینگ های ایرانی با توجه به الزامات محیطی نمی‌توانند به طور موثر ویژگیهای سازمانهای هزاره سوم را از قبیل سرعت بالا ، انعطاف پذیری ، خلاقیت و نوآوری و... دارا باشند. پس در پاسخگویی به محیط پویا با سازوکارهای موجود اثر بخشی اندکی دارند.
دلایل پایین بودن اثربخشی ساختار متمرکز ـ وظیفه ای شرکتهای هولدینگ در خصوص تعادل پویا و تعامل پایدار شرایط درونی شرکتها با محیط به شرح زیر است :
* محیط پویا : تغییرات محیطی شتاب روزافزونی به خود گرفته است و ساختار متمرکز وظیفه ای توانایی تطبیق ندارد .
* تنوع عوامل محیطی : تاثیر عوامل محیطی به طور روزافزون افزایش یافته و ترسیم روابط علت و معلولی بین عوامل محیطی پیچیده شده است . با افزایش میزان سرعت تغییر و تعداد و تنوع عوامل بر میزان ابهام و عدم قطعیت افزوده می شود‌. با توجه به اینکه معمولا ساختارهای متمرکز ـ وظیفه ای با شرایط محیطی ایستا و ثابت که تغییرات اندکی دارند تناسب دارند . در حفظ تعادل سازمان در شرایط دنیای کنونی ناتوان هستند .
* پراکندگی بازارها : بازارهای شرکتهای هولدینگ ایرانی معمولا در مناطق جغرافیایی وسیع و متنوع کشور پراکنده و گسترده است. در صورتی که مشتریان و بازار به صورت متمرکز در یک منطقه قرار داشتند، ممکن بود که ساختار متمرکز ـ وظیفه ای پاسخگو باشد . اما در شرایطی که بازارها در مناطق مختلف و متنوع پراکنده‌اند، ساختار متمرکز ـ وظیفه ای به دلیل فرایند طولانی تصمیم گیری و اجرا، سرعت و انعطاف مناسب را ندارد . در این شرایط بسیاری از بازارهای کلیدی به دلیل کندی در اتخاذ تصمیم و بوروکراسی از دست می‌رود.

نتیجه گیری
به منظور اجرای اثربخش هولدینگ پیشنهادهایی به شرح زیر بیان می شود :
1 - رویکردهای کلان می بایست در راستای افزایش قابلیتها باشد تا امکان استفاده از فرصتهای بالقوه و بالفعل موجود در بازار آزاد برای کشور فراهم شود.
2 - همسو با اسناد بالا دستی ( چشم انداز 20 ساله و برنامه چهارم توسعه ) اصل دولت کوچک و کاهش تصدی گری دولتی مدنظر قرارگیرد و با گذشت زمان تصدی‌گری روند نزولی داشته باشد .
3 - زیرساختها و قابلیتهای خصوصی سازی از قبیل بازار سرمایه ، قوانین فعالیتهای بخش خصوصی ، عوامل سیاسی همسو و... تقویت شود .
4 - حرفه ای کردن مدیریت به منظور حفظ تعادل پویا و پایدار سازمانها در فضای بازار آزاد مورد توجه قرارگیرد .
5 - در راستای تعادل اثر بخشی ساختار با استراتژی ، ساختارهای شرکتهای هولدینگ مورد بررسی قرارگیرد و ساختارهایی طراحی شود تا با برخورداری از ویژگیهای عدم تمرکز بتواند به پیچیدگی محیطی واکنش مناسب نشان داد .
6 - شایسته سالاری و حرفه ای گرایی در انتصاب مدیران و ممانعت از اعمال نفوذ‌های سیاسی مخرب به عنوان اصل ارزشی نهادینه شود .


منابع
1 – رابینز، استیفن پی، رفتار سازمانی، مترجمان: پارساییان، علی و اعرابی، سیدمحمد، دفتر پرسشهای فرهنگی 1373.
2 – صالح اردستانی، عباس، الزامات سازماندهی هولدینگ برای سیستم مالی شرکتهای ایرانی (پایان نامه). دانشگاه علامه طباطبایی، دانشکده مدیریت، 1373
3 – مجله تدبیر میزگرد شرکتهای مادر «هولدینگها» الزام یا اختیار؟