رهبری استراتژیک

تاکنوندر خصوص رهبری استراتژیک پژوهشهای چندی صورت گرفته و با توجه به اینکه اینسبک رهبری قابل آموزش است، محققان برای رهبران استراتژیک ویژگیهایی ازجمله: حساسیت شدید نسبت به محیط، استقلال، دوراندیشی، مسیر یابی و فرهنگسازی، را عنوان و از خود- تنظیمی به عنوان مبنای اصلی رهبری استراتژیک یادکرده اند. از آنجایی که رهبران استراتژیک در ایجاد و ابلاغ چشم اندازیاستراتژیک و قابل فهم برای سازمان نقشی اساسی بر عهده دارند، وظایف اصلیآنان به این شرح بیان شده است: 1- ایجاد چشم انداز 2- فرهنگ سازی 3- برقراری روابط سازمانی مناسب 4- برقراری روابط فرا سازمانی و چند ملیتیمناسب 5- نماینده سازمان 6- مدیریت و رهبری تغییر.
به طور کلی فرایندرهبری استراتژیک از درون سازمان و بر اساس تحلیلی که رهبر از محیطاستراتژیک و اعضای سازمان به عمل می آورد آغاز می شود. سپس رهبر استراتژیکبر مبنای ارزشهای فردی و سازمانی و با بهره گیری از مهارتهای فنی، عاطفی ومعنوی، چشم‌انداز سازمان را تدوین می کند. در مرحله بعد بر اساس اینکهسازمان در چه صنعتی فعالیت دارد، مشتریان آن چه کسانی هستند، توانمندیهایاصلی آن چیست و چه محصولات و خدماتی ارائه می‌دهد، مأموریت و اهدافاستراتژیک سازمان تدوین می شوند. اهداف استراتژیک مبنایی برای تهیهاستراتژی‌ها هستند که این استراتژی‌ها می‌توانند در سطوح سازمانی، بخشهایکاری و حتی در سطح فردی و عملیاتی تدوین شوند. البته در این زمینه یکی ازروشهای مؤثر مقایسه خود با سایر همکاران و رقبا و الگوسازی از فعالیتهایآنان است. یکی از دشوارترین مراحل فرایند رهبری استراتژیک، فرایند تغییراست که اگر بدرستی اجرا و منجر به یادگیری شود، می توان امیدوار بود کهدستیابی به اثربخشی سازمانی محقق شده است. مرحله پایانی در فرایند رهبریاستراتژیک به ارزیابی استراتژی اجرا شده مربوط است که می توان در این زمینهنیز از مدل‌های PDCA و یا مدل تعالی سازمانی EFQM بهره جست.

/ 1 نظر / 24 بازدید

عالیه