جغرافیای زنان

جغرافیای زنان

Iran Eshgh Group !

Between the ages of 15 - 20 a woman is like  Africa .
She is half discovered, half wild.
یه زن بین سن 15 تا 20 سال مانند آفریقا است.
نیمی از آن کشف شده و نیمی دست‌نخورده و هیجانی

Between the ages of 20 - 30 a woman is like America.
Fully discovered and scientifically perfect.
بین سن 20 تا 30 سال زن شبیه آمریکا است
کاملا کشف شده و کامل علمی (به سن بلوغ رسیده)

Between the ages of 30 - 35, she is like India & Japan.
Very hot, wise and beautiful !!!!!!!!!
بین سن 30 تا 35 سال، او شبیه هند و ژاپن است.
خیلی گرم، باهوش و زیبا!!!!!!!

Between the ages of 35 - 40 a woman is like  France .
She is half destroyed after the war but still desirable.
بین 35 تا 40 سال، زن شبیه به فرانسه است
او مانند نیمه متلاشی‌شده بعد از جنگ اما هنوز خواستنی است

Between the ages of 40 - 50 she is like Germany.
She lost the war but not the hope.
بین سن 40 تا 50 سال شبیه آلمان است.
جنگ را باخته ولی هنوز امید دارد

Between the ages of 50 - 60 she is like  Russia .
Very wide, very quiet but nobody goes there.
بین سن 50 تا 60 سال او شبیه به روسیه است
خیلی پهن،‌ خیلی آرام ولی کسی آنجا نمی‌رود  


Between the ages of 60 - 70 a woman is like England.
With a glorious past but no future.
بین سن 60 الی 70 سال، زن شبیه انگلستان است.
با گذشته‌ای پرافتخار اما بدون آینده

After 70, they become Siberia.
Everyone knows where it is, but no one wants to go there.
بعد از 70 سال، آن‌ها مثل سیبری می‌شوند
همه می‌دانند که کجاست، اما کسی دلش نمی‌خواد بره آنجا

/ 0 نظر / 2 بازدید